سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)

بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی،ایجاد امنیت،آسایش و شرایط محیطی مناسب،مدیریت متمرکز و یکپارچه کل سیستم های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی،امکان گزارش های آماری در راستای عملکرد صحیح سیستم ها ، امکان برنامه های زمانی مختلف جهت عملکرد دستگاه،کاهش هزینه ایجاد نیروی انسانی و نگهداری تاسیسات به همراه افزایش طول عمر تجهیزات از مزایای BMS ارائه شده توسط شرکت امیرکبیر است.