اینجا خانه هوشمند برکر است

 

شرکت صنعت نوین امیرکبیر با سابقه ای درخشان در صنعت هوشمند سازی ساختمان و BMS، ارائه دهنده راه حل ها و خدماتی کم نظیر و ارزشمند است. از شما دعوت می شود با مرور صفحات این سایت با توانمندی ها و قابلیتهای این شرکت آشنا شوید. ما را همراه و مشاور خود در خرید راه حل مورد نظرتان بدانید. هدفی که به دنبال آن هستیم رضایت مشتری است نه سودآوری. ما معتقدیم روابط حرفه ای و ماندگاری که در آن طرفین برنده باشند تنها چیزی است که باید به آن اندیشید. با ما همراه باشید.

 

زندگی مدرن و سیستم هوشمند

 

زندگـی مـدرن انتظاراتـی را بـه همـراه دارد کـه بی توجهـی بـه آنهـا باعـث عـدم تـوازن خواهـد شـد. اگـر بخواهیـم مطلـب را بـا مثالـی روشـن کنیـم میتـوان بـه انتظـارات و امکانـات و حتـی نـوع زندگـی قبـل و بعـد از تلفـن همـراه اشـاره کـرد. حـال آنکـه زندگـی پـس از ظهـور تلفـن همـراه هوشـمند کـه کمتـر از یـک دهـه از آن میگـذرد نیــز بــا زمــان ظهــور تلفــن همــراه متفــاوت اســت. بــا نگاهــی بــه زندگــی خــود و اطرافیانمــان در مییابیــم ایــن پدیــده تکنولوژیــک ً تمـام شـئون در رفتـار، اوقـات فراغـت، تعامـل بـا دیگـران و تقریبـا زندگـی تاثیـر گذاشـته اسـت.

All Content and Media of This Site Copyrighted by Sanaat Novin Amir Kabir Company, Website Design by Afshin Movafegh

شرح خدمات صنعت نوین امیر کبیر

KNX

BMS

   و هوشمند سازی منزل KNX شرح خدمات

 

کنترل نور به صورت هوشمند و اجرای سناریو های مختلف

کنترل سیستم های تهویه

کنترل پرده ها

کنترل صوت

سیستم های کنترل مرکزی بصورت تاچ پنل

سیستم آب و هوایی هوشمند

سیستم های امنیتی

 BMS شرح خدمات

 

کنترل و مانیتورینگ موتورخانه ها

کنترل و مانیتورینگ هواسازها

سیستم مدیریت پارکینگ

سیستم حفاظتی و امنیتی

تجمیع سازی شامل کنترل آسانسور, پله برقی و کنترل تردد

تجهیزات کنترلی فن کوئل

تجهیزات کنترلی VAV

پروژه ها انجام شده

گالری عکسها

بازدید مدیران Hager

جشن ۱۰ سالگی تاسیس

مراسم بازگشایی موناکو

استخدام

در صورت تخصص در زمینه های نصب و آموزش سیستمهای هوشمند رزومه خود را به آدرس info@anipco.com ارسال و یا تکمیل فرم زیر اقدام نمایید.

در حال ارائه فرم...

سرور با خطایی مواجه شد.

فرم دریافت شد.

مقالات و مراجع

KNX

Download

BMS

Download

Energy Efficiency With KNX

Download

BMS Features

Download

ارتباط با صنعت نوین امیر کبیر

 

آدرس: الهیه، خیابان استانبول، خیابان هدیه، کوچه شقایق پلاک ۳

تلفن: ۳ - ۲۲۲۴۹۸۰۰

فکس: ۲۲۲۱8589

ایمیل: info@anipco.com

 

 

Address: No. 3, Shaghayegh St., Hediyeh St., Istanbul Ave., Elahie, TEHRAN, IRAN

Tel: (+9821) 22249800-3

Fax: (+9821) 22219657

Email: info@anipco.com